top of page

Eriävä mielipide / Avvikande åsikt


Maankäyttöjaoston kokous / Markanvändningssektionens möte 16.3.2022 §11 & §12

Eriävä mielipide

Maankäyttöjaoston päätös KR3 Nikkilän kaavarungon hyväksymisestä.


Perustelut; Nikkilän kaavarungon hyväksyminen ilman uuden valtuuston hyväksymää strategiaa ja päätöstä NG8-asemakaava-asiassa ei noudata hyvää päätöksentekokulttuuria. Yhteiskunnan ja alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä asioissa tulee edetä hyvän hallintotavan mukaisesti.


Avvikande åsikt

Markanvändningssektionens beslut KR3 planstomme för Nickby.


Motivering; Godkännande av planstomme för Nickby där det saknas av fullmäktige en godkänd kommunstrategi och ett beslut i NG8-detaljplansärendet uppfyller inte en god beslutfattningskultur. Frågor som är viktiga för samhällets och regionernas utveckling måste drivas i enlighet med god förvaltningssed.


 
Eriävä mielipide #2

Maankäyttöjaoston päätös G8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaava ja asemakaavan muutos, kaavaehdotuksen hyväksymisestä.


Perustelut; NG8-suunnitelma ei täytä kestävän kehityksen tunnusmerkkejä, johon liittyy niin ekologiset, taloudelliset, kulttuuriset kuin sosiaaliset seikat. Asiassa ei ole huomioitu kuntalaisten mielipiteitä, eikä 1 500 henkilön jättämä adressi ole saanut sille kuuluvaa painoarvoa.


NG8 kaavaehdotukseen liittyy iso taloudellinen riski. 25 miljoonan investointipäätös vallitsevassa maailmantilanteessa ja historiallisen laajan SOTE-rakenneuudistuksen aikana ilman uuden valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa on uhkapeliä isoilla panoksilla. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset, tehtävien kasvu ja palvelujen kysynnän lisäys ovat pienentäneet kuntien investointien tulorahoitusosuutta, mikä yhdessä korkean investointitason kanssa on kiihdyttänyt velkaantumista. Sipoossa ollaan tilanteessa, jossa käyttömenoihin on jouduttu hyödyntämään tontinmyyntituloja, mikä osaltaan on jo lisännyt velkaantumista ja meidän taloudellinen tilanne on jo haasteellinen ilman näin mittavia investointeja.


Kunnille on sote-uudistuksen myötä jäämässä suuri vastuu kaikesta terveyteen liittyvästä ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Maksuttomat lähiliikuntamahdollisuudet ovat yksi tärkeimmistä terveydenedistäjistä. Nyt olemme vastoin kuntalaisten tahtoa tuhoamassa aluetta, joka on antanut paikallisväestölle niin paljon vuosien varrella nimenomaan hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Alue joka toimii merkittävänä vetovoimatekijänä koko Nikkilälle.


Nikkilän osalta jo aikaisemmin tehdyt kaavapäätökset mahdollistavat alueen kasvua yli tuhannella henkilöllä, joten välitöntä tarvetta uusille alueille ei näin ollen ole.


Yhteiskunnan ja alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä asioissa tulee edetä kestävän kehityksen edellyttämällä tavalla ja kuntalaisia kuunnellen.


Avvikande åsikt #2

Markanvändningssektionens beslut NG8 Detaljplan och detaljplaneändring för Nickby gårds centrum, planförslag.


Motivering; NG8-planen uppfyller inte kännetecken för en hållbar utveckling där man beaktar såväl ekologiska, ekonomiska, kulturella som sociala aspekter. Kommuninvånarnas önskemål har inte beaktats och en adress inlämnad av 1 500 personer har inte noterats med den tyngd den förtjänar.


NG8 detaljplanen medför en stor ekonomisk risk. Ett investeringsbeslut på över 25 miljoner euro under rådande omständigheter och i samband med en historiskt betydelsefull välfärdsreform utan en av fullmäktige godkänd kommunstrategi bör anses som ett hasardspel med för stora insatser. En nedskärning av statliga bidrag, flera uppgifter och en ökad efterfrågan på tjänster har förminskat kommunernas möjligheter till investeringsbidrag och i kombination med en hög investeringsnivå har skuldsättningsgraden intensifierats. I Sibbo har vi en situation där vi även använder en del av tomtförsäljningsintäkterna för att täcka våra driftskostnader. Vår skuldsättning har ökat kraftigt och vår ekonomi är redan ansträngd utan omfattande investeringar av den här storleken.


Som ett resultat av vård- och omsorgsreformen kommer kommunerna att ha ett stort ansvar för alla förebyggande åtgärder som berör hälsa. Tillgängligheten till närstående motionsfrämjande aktiviteter spelar en stor roll för invånarnas välmående och vikten samt behovet kommer att öka i och med reformen.


Nu håller vi på att förstöra ett område som under årens lopp bidragit till lokalbefolkningens välbefinnande även i ett förbyggande syfte och ett område som kan anses ha en stor dragningskraft för hela nejden.


Det finns redan beslut som möjliggör en befolkningstillväxt på över 1 000 personer i Nickby, så det finns inget akut behov av att grunda nya områden.


Vi bör utveckla vår kommun på ett hållbart sätt och i linje med de önskemål våra invånare framför.


Rasmus Lindroos maankäyttöjaoston jäsen / medlem av markanvändingssektionen

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page