top of page

Talousarvioesitys / Budgetförslag 2023


Liike Nytin valtuustoryhmänä haluamme nostaa esille muutamia seikkoja 2023 talousarvioon liittyen ja pysähtyä pohtimaan mitä olemme tavoittelemassa aikana, jolloin useimmat riskitekijät liittyvät asioihin, joita on mahdoton ennustaa.

Kuinka yleinen talous maassamme kehittyy, kuinka se vaikuttaa mahdollisiin valtionosuuksiin, mitkä ovat sote-uudistuksen lopulliset taloudelliset vaikutukset kuntaamme ja mille tasolle korot nousevat. Ihmisten käyttäytyminen ja asumistottumukset sekä työskentelytavat ovat myös muuttuneet. Kuinka ennakoida sekä hallita kunnan kasvua tässä ajassa ja kuinka mitoittaa resurssit, kun niin kovin moni asia ei ole ennakoitavissa.


Kunnan strategiassa olemme linjanneet, että uudistamme toimintaamme jatkuvan kehittämisen periaatteella ja että Sipoon hyvinvointi rakentuu monipuoliseen asumiseen, korkealaatuisiin palveluihin, yhteisöllisyyteen, luonnonläheisyyteen, sopivaan väljyyteen ja turvallisuuteen. Tavoitteinamme on myös, että velkaantuminen pysähtyy ja kunnallisveron korotuksiin ei olisi tarvetta. Lisäksi olemme linjanneet, että kyliä ja saaristoa tulisi kehittää niiden omiin lähtökohtiin ja vahvuuksiin tukeutuen.


Kaikki edellä mainitut päätöksemme kuitenkin vaativat tekoja sen eteen, että ne toteutuisivat. Jos hyväksymme talousarvion, jossa Nikkilän väkiluvun oletetaan kasvavan seuraavan kymmenen vuoden aikana 30% ja Söderkullan 44.5%, herättää se kysymyksen siitä keskittyykö kehitys sekä kaavoitus liiaksi näille alueille. Onko suunta oikea strategiaan nähden?


Toisaalta meillä on kunnassamme myös alueita, joiden väkiluku on kasvanut keskimäärin enemmän, kuin koko kunnan väkiluku. Tulisiko meidän sittenkin olla valmiita hyödyntämään luonnollinen kasvu paremmin ja ylläpitää sekä hyödyntää paremmin jo olemassa olevaa palveluverkkoa ja olisiko se riskittömämpää myös taloudellisesti.


Kaikki kunnia sipoolaisille yrityksille, on yhteisöveron merkitys kuntamme taloudelle todella merkittävä, suhteutettuna esimerkiksi maanmyynnistä saatuihin nettotuloihin. Esimerkkinä kerrottakoon, että yhteisöveron kertymä vuodelta 2021 oli n. 8.8 miljoonaa euroa. Meidän tulisikin entistä enemmän tukea olemassa olevia yrityksiä sekä edesauttaa uusien yritysten syntyä kunnassamme. Yritystonttien kaavoittaminen on toki osa tätä mahdollistavaa tointa, mutta nykyään merkittävä osa yrityksistä ei kaipaa ympärilleen edes seiniä saatikka tonttia. Yritykset luovat siis työpaikkoja kuntaamme, mutta niiden merkitys on myös taloudellisesti kunnallemme merkittävä.


Ajat ovat muuttuneet ja meidän on katsottava tulevaisuuteen. On pidettävä huoli siitä, että nykyisiä asukkaita kuunnellaan, että he viihtyvät ja kokevat olevansa turvassa. Meillä on oltava rohkeutta tehdä kuntamme näköisiä päätöksiä tässä ajassa, tämänhetkisiin tietoihin perustuen ja takertumatta menneisyyteen.


Liike Nyt valtuustoryhmä


Som representanter för Rörelse Nu:s fullmäktigegrupp vill vi lyfta fram några synvinklar relaterade till kommunens budgetförslag för år 2023. Vi bör stanna upp och tänka över vår målsättning och vad vi eftersträvar i en tid då de flesta riskfaktorerna är bundna till omständigheter som är svåra att förutse

Hur den allmänna ekonomin i vårt land utvecklas, hur påverkas framtidens statsandelar och de slutliga ekonomiska följderna av hälsoreformen för vår kommun? För att inte glömma till vilken nivå räntorna stiger. Människornas arbetssätt, beteende- och boendemönster har förändrats. Hur beräknas och styrs tillväxten? Hur anpassar man resurserna på ett optimalt sätt då den långsiktiga förutsägbarheten förändrats drastiskt?


I vår kommunstrategi konstaterar vi bland annat at vi förnyar vår verksamhet enligt principen om ständig utveckling och att vi är kända för våra kreativa och modiga lösningar. En kommun som bevarar sin särprägel och utvecklas som en självständig kommun som en del av Helsingforsregionen. Sibbos välbefinnande bygger på ett mångsidigt utbud av bostäder, högklassiga tjänster, gemenskap, närhet till naturen, lämpligt med utrymme och säkerhet. Vår målsättning är också att säkerställa hållbara ekonomiska tillväxtvillkor för att stoppa skuldsättningen med alla tillgängliga medel och att undvika en förhöjd skattesats. Skapa förutsättningar för ett boende som motsvarar människornas behov i alla åldrar och livssituationer inom kommunen och aktivt främja byarnas livskraft och byggandet i byarna i samråd med invånarna.


Allt det tidigare nämnda kräver handlingar som är i linje med målsättningen. Om vi godkänner en budget där Nickbys befolkning förväntas växa med ca 30% och Söderkullas med ca 44,5% under det tio närmaste åren, ger det upphov till frågan; koncentreras tillväxten och planläggningen i för stor utsträckning till ifrågavarande områden? Är riktningen rätt med tanke på vår strategi?


Å andra sidan har vi områden inom kommunen vars befolkningstillväxt i medeltal legat på en högre procentuell nivå jämfört med hela kommunens procentuella tillväxttal. Borde vi trots allt förbereda oss på att utnyttja den organiska tillväxten på ett bättre sätt och genom att använda det existerande servicenätverket mera optimalt. Är det till och med ekonomiskt mera hållbart.


All ära till våra lokalföretagare vars betydelse spelar en stor roll för kommunens ekonomi. En betydligt större roll än vad till exempel markförsäljningsintäkterna bidrar med. Som exempel kan vi nämna att samfundsskatten inbringade 8,8 miljoner euro från skatteåret 2021. Därmed bör vi fästa större vikt vid stödjande av våra nuvarande företag och samtidigt möjliggöra att det grundas flera nya företag i Sibbo. Planläggning av företagstomter har betydelse, men det är dessutom ej att förglömma att många företag har varken behov av väggar eller tomter nuförtiden. Företagen skapar arbetstillfällen till vår kommun och spelar dessutom en stor roll för kommunens ekonomi.


Tiderna har förändrats och vi måste se framåt i tiden. Säkerställa att vi lyssnar på våra nuvarande invånare, se till att dom trivs och känner sig trygga. Vi måste ha mod att ta beslut som motsvarar förväntningarna i vår tid utan att klänga oss fast i det förflutna.


Rörelse Nu fullmäktigegrupp

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page