top of page

Vad röstar vi om i nästa nästa val januari 2022?

Den största förändringen i vårt samhälle under de senaste decennierna

Genom den lagstiftade reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster överförs ansvaret av tjänsteproduktionen från kommunerna till välfärdsområdena från ingången av år 2023.

Östra Nylands välfärdsområde

Följande 7 kommuner ingår i Östra Nylands välfärdsområde:

 • Askola (4 878 inv.)

 • Lappträsk (2 621 inv.)

 • Lovisa (14 745 inv.)

 • Mörskom (1 871 inv.)

 • Borgå (50 619 inv.)

 • Pukkila (1 833)

 • Sibbo (21 687)

Fastställda uppgifter

Till det nya välfärdsområdet flyttas bl.a. följande offentliga tjänster:

 • primärvård

 • specialiserad sjukvård

 • sjukhustjänster

 • tandvård

 • mentalvårds- och missbrukartjänster

 • mödra- och barnrådgivning

 • socialt arbete för vuxna barnskydd

 • funktionshinderservice

 • boendeservice för äldre

 • hemvård

 • rehabilitering

 • räddningsväsendet


I Nyland ansvarar dessutom HUS-sammanslutningen för ordnandet av den specialiserade sjukvården.

Finansiering

Ansvaret för att ordna ovanstående tjänster och därmed även dithörande kostnader överförs från kommunerna till välfärdsområdena. I och med detta överförs kommunala inkomster till staten, som i sin tur finansierar välfärdsområdenas verksamhet framöver. En betydande andel av skatteintäkterna från kommunerna som tillhör Östra Nylands välfärdsområde styrs i framtiden till staten. Ca. 60% av skatteintäkterna styrs vidare.


Enligt kalkyler framtagna av finansministeriet ser fördelningen ut enligt följande (statens andel av det kommulala skatteöret)

• Askola 58%

• Lappträsk 58%

• Lovisa 61%

• Mörskom 58%

• Pukkila 58%

• Borgå 63%

• Sibbo 64%

Personal

Personalen överförs med sina uppgifter. Den personal inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som är anställd hos kommuner och samkommuner övergår i välfärdsområdenas tjänst. Även den personal som arbetar med stödtjänster övergår i samband med reformen i anställning hos välfärdsområdena, om minst hälften av den anställdas faktiska uppgifter består av stödtjänster inom kommunens social- eller hälsovård.


Exempel på stödtjänster: centraliserad bespisning, städning, underhåll av utrustning, kontors- och förvaltningstjänster, löneräkning, tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning, IKT-tjänster eller fastighetsåtgärder, tekniska tjänster samt laboratorier och bilddiagnostik

Vad röstar vi om

Den högsta beslutanderätten i välfärdsområdet ska utövas av välfärdsområdesfullmäktige, vars medlemmar och ersättare väljs genom välfärdsområdesval. Valet ska vara direkt, hemligt och proportionellt och grunda sig på lika rösträtt. D.v.s. motsvarande som i kommunalvalen. Mandatperioden för fullmäktige avses vara fyra år. Välfärdsområdesfullmäktiget i Östra Nyland består till en början av 59 fullmäktigeledamöter.

Varför Liike Nyt – Rörelse Nu

SOTE-förnyelsen eller m.a.o. dithörande välfärdsområdevalen medför den största förändringen i vårt samhälle under de senaste decennierna. Förändringen kommer att få långtgående konsekvenser såväl hur tjänsterna produceras, men även ur ett kvalitetsperspektiv både på nationell och regional nivå.

Ifall du tycker det är dags för nya tag hur man gör politik och du förväntar dig en aktiv grupp som är på den lokala invånarens ärende nu och alltid. Är vi eventuellt ett bra alternativ för dig i de kommande valen. Kom med i vår verksamhet. Bli medlem, ställ upp i valet, eller rösta på oss.

Utöva din rösträtt i kommande val. Nu mer än någonsin kan vi tillsammans skapa en bättre morgondag för oss alla.

Liike Nyt – Rörelse Nu


Källmaterial


https://soteuudistus.fi/

https://itauusimaa.fi/

https://vm.fi/sote-uudistus

https://vaalit.fi/hyvinvointialueet

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page