top of page

Vastuu Nikkilän kartanon alueen tulevaisuudesta on meidän!
Toisaalta taas on helppo ymmärtää ja nähdä ne huolet, joita suunnitelma herättää

Kun katsoo Nikkilän kartanon aluetta, sen kaunista sekä monipuolista luontoa ja sen sijaintia on helppo ymmärtää kyseisen alueen kehittämistä koskevan keskustelun sekä siitä tehtyjen esitysten aiheuttavan voimakkaita tunteita.


Yhtäältä ymmärrämme, että sijaintinsa ansiosta olisi helppo nähdä kyseisen alueen kehittäminen, erityisesti Kerava-Nikkiläradan vuoksi, houkuttelevalta. Kunnan strategian mukaisesti pientalovoittoisen asuinalueen rakentaminen palvelisi osaltaan kasvutavoitteita, joita vaaditaan raideyhteyden toteuttamiseksi. Viranhaltijoille kiitokset hyvästä työstä sekä hienoista suunnitelmista, esityksen laatu ei jätä toivomisen varaa ja siinä on otettu huomioon myös päivitetyn strategian toive pientalojen lisäämiseksi.


Toisaalta taas on helppo ymmärtää ja nähdä ne huolet, joita suunnitelma herättää. Kuntalaiset ovat ryhtyneet ymmärrettävästi voimakkaisiin vastatoimiin ja saimme valtuustokautemme alkajaisiksi vastaanottaa n. 1500 hlön allekirjoittaman adressin Nikkilän kartanon alueen säilyttämisen puolesta.


Säilyttäkää Nikkilän identiteetti, historia ja vetovoima! -adressi


”Sipoo kasvaa n. 500 asukkaalla joka vuosi koko kunnan alueella. Kunta haluaa mm. kehittää julkista liikennettä avaamalla junaliikenteen Nikkilän ja Keravan välille. Jotta junaliikenne olisi kannattavaa, HSL:n mielestä Nikkilän asukasluvun pitäisi kaksinkertaistua nykyisestä, ts. kasvaa 5 000:sta 10 000:een. Sipoon tämänhetkisellä kasvuvauhdilla tämä merkitsee sitä, että kasvu pysähtyy kaikissa muissa kunnan kylissä kymmeneksi vuodeksi. Nikkilän suunnitelmissa ehdotetaan n. 2 000 uutta asukasta nykyiseen Nikkilään ja 3 000 nykyiselle Nikkilän kartanon virkistysalueelle.


Monipuolisesta luonnostaan tunnettu Nikkilän kartanon virkistysalue on siis tarkoitus muuttaa taajamaksi, jonne muodostuisi uusi keskusta. Lyhyessä ajassa Nikkilästä tulisi kiireellä uudisrakennettu yhdyskunta, joka ei eroaisi muista pääkaupunkiseudun uusista asuinalueista. Nikkilän kartanon alueelta katoaisi arvokasta luontotyyppiä. Nikkilän identiteetti, historia ja vetovoima sekä tärkeä virkistysalue tuhoutuisivat.

Me allekirjoittaneet haluamme, että Nikkilä kehittyy ja kasvaa kestävällä tavalla. Kasvun tulee olla kaikkien edun mukaista. Se toteutuu, kun kasvu on tasapainoista ja huomioi alueen historian ja identiteetin. Olemassa olevat luonto- ja kulttuuriarvot tulee säilyttää. Kasvun täytyy tapahtua sopusoinnussa nykyisten asukkaiden ja maanomistajien intressien kanssa – nyt ja tulevaisuudessa.”


Kuten kuntalaiset toteavat myös ELY-keskus on ottanut kantaa varsin monimuotoisen luontoalueen säilyttämisen puolesta ja ilmaissut huolensa alueen kehittämisestä aiheutuvista ympäristöhaitoista. On myös kyseenalaista kehittää aluetta ennen yleiskaavan valmistumista ja riittävien selvitysten laatimista viitaten ELY-keskuksen huomioon.


ELY-keskus


Uuden alueen talon- ja infrarakentamisen kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret

”Edelleen on kuitenkin tarpeen selvittää lisää radan etelä- ja pohjoispuolen välisiä yhteyksiä niin, että kaavaratkaisu täyttää asemakaavan sisältövaatimukset. Myös kaavan vaikutuksia tulee arvioida monipuolisesti ja objektiivisesti, kun nyt on keskitytty suurpiirteisesti positiivisiin vaikutuksiin. Etenkin hankkeen kaavataloudellisia vaikutuksia.


Suunnittelualueen pelto- ja metsäalueiden ottaminen rakentamiskäyttöön pienentää Sipoon alueen hiilinielua. Ilmastovaikutusten arvioinnissa on huomioitava kaava-alueen suunnitellun rakentumisen myötä tapahtuvan maankäytön muutosten vaikutukset maaperän ja puuston hiilinieluihin ja varastoihin. Viherrakenteen kasvillisuus ja maaperä sitoo myös hiilidioksidia ja toimii näin hiilinieluna ja -varastona. Kaava-alueelle luonnonmukaisiksi jäävät alueet edistävät yhdessä alueelle rakennettavien viherrakenteiden kanssa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista suunnittelualueella.


Uuden alueen talon- ja infrarakentamisen kasvihuonekaasupäästöt ovat suuret.

Rakennusmateriaaleihin sitoutuneiden päästöjen merkitys kasvaa rakennusten energiatehokkuus parantuessa ja kiinteistötason uusituvan energian tuotannon lisääntyessä.


Yhä suurempi osa rakennusten elinkaarenaikaisista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakentamiseen käytettävien tuotteiden valmistuksesta, rakennustyömaan toiminnoista ja rakennusjätteiden käsittelystä. Myös katujen ja teiden, yleisten alueiden, yhdyskuntateknisten verkostojen, viheralueiden ja muun infran rakentamisen päästöt syntyvät suurelta osin materiaaleista ja kuljetuksista.”


Porvoon museo on myös lausunut huolensa alueen kehittämisestä.

”Porvoon museo ehdottaa määräykseen lisättävän Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennushistoriallisesti ja historiallisesti arvokas luonne säilyy. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.


Nikkilän säterin alue peltoineen on yksi rakennusperintöselvityksessä Nikkilän arvokohteiksi nostetuista ympäristöistä.


Lisäksi maisemallisesti tärkeä Ollbäckenin niittyalue on merkitty lähivirkistysalueeksi. Edellä mainituista toimista huolimatta maisema tulee muuttumaan voimakkaasti peltoalueen muuttuessa asuinalueeksi. Porvoon museo huomauttaa, että riittävät avoimet alueet ja maisemanäkymät ovat alueen historiallisen ymmärtämisen ja luonteen säilymisen kannalta erityisen tärkeitä.”


Raideyhteys

Näistä rahoitusosuuksista Sipoo on ilmoittanut osaltaan ottavansa vastuun.”

Kerava-Nikkilä raideyhteyden on nähty toteutuessaan toimivan Pohjois-Sipoon ja erityisesti Nikkilän alueen vetovoimatekijänä. Olemme kuitenkin nähneet, mitä raideyhteyksien kiirehtiminen vielä riittämättömän väestölukumäärän alueille on aiheuttanut muissa kehyskunnissa. Paine väestölukumäärän lisäämiseksi tuo helposti mukanaan lieveilmiöitä, joita kunta ei pitkäjänteisen kehittämisen kannalta kaipaisi. Haasteet on toki tehty voitettaviksi, mutta tässä muutoinkin varsin haasteellisessa ajassa lienee turha haalia niitä tarkoituksella lisää.


Alustavien laskelmien mukaan hankkeen infraan tulisi kunnan sijoittaa n. 26 milj. euroa saadakseen 3 milj. euron valtion tuen ja tämän lisäksi minkä suuruisia mahtavat rahoitusosuudet olla viitaten HSL:n lausuntoon?


”Ennen hanke- tai rahoituspäätöstä tulee varautua kalusto- ja varikkoratkaisuun, tehdä tarvittavat ratasuunnitelmat sekä sopia seudullisesti Sipoon ja Keravan kuntien liikenteen operointikustannusten ylimääräisistä rahoitusosuuksista. Näistä rahoitusosuuksista Sipoo on ilmoittanut osaltaan ottavansa vastuun.”


On myös syytä huomioida ja painottaa, että nykyiset alustavat laskelmat eivät sisällä suunnittelukustannuksia, eikä kyseisen NG8-alueen ulkopuolelle tehtäviä investointeja. Kuten uudesta asema-alueesta koituvia mittavia kustannuksia.


Yltiöoptimistiset ja puutteelliset rahoitussuunnitelmat kannustavat päättäjiä tekemään päätöksiä väärin perustein

Yltiöoptimistiset ja puutteelliset rahoitussuunnitelmat kannustavat päättäjiä tekemään päätöksiä väärin perustein. Hankkeen edetessä kustannukset kuitenkin usein kasvavat. Tästä meillä on lukuisia esimerkkejä.


Euroopassa on sota, olemme sote-uudistuksen kynnyksellä, pandemia on haastanut yhteiskuntaamme useamman vuoden, energiakriisi uhkaa ja rakennuskustannukset muiden kustannusten ohella nousevat. Ihmisten hyvinvointi ja jaksaminen ovat kaiken keskiössä. Luonto tuo lohtua ja se tulee olemaan suurin vetovoimatekijä kunnassamme. Meillä tulee olla rohkeutta tehdä asiat toisin, kuin muissa kehyskunnissa.


Nikkilän osalta jo aikaisemmin tehdyt kaavapäätökset mahdollistavat alueen kasvua yli tuhannella henkilöllä, joten välitöntä tarvetta uusille alueille ei ole. Olisi mielestämme vastuutonta ryhtyä kyseiseen hankkeeseen ja sivuuttaa edellä mainitut huolet. Tehtyä ei saa tekemättömäksi ja siksi Liike Nyt valtuustoryhmä esittää NG8-suunnitelman hylkäämistä ja vaihtoehtoisten alueiden kartoittamista.


Äänestäkää viisaasti, kuunnelkaa kuntalaisia – vastuu on meidän, olemme tekemässä päätöksiä tuleville sukupolville!


Maria, Roy ja Rasmus

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page