top of page

Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjä
Liike Nyt Sipoo ry.

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Rasmus Lindroos
040 5737004
sipoo@liikenyt.fi

Rekisterin nimi


Liike Nyt Sipoo ry verkkopalvelujen osallistujarekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste


Rekisterin käyttötarkoitus on Liike Nyt Sipoo ry verkkopalvelujen osallistujarekisterin ylläpitäminen sekä yhdistyksen ja osallistujan välisen vuorovaikutuksen käyminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen yhdistyksen verkkopalveluissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.


Osallistujalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä sähköpostitse rekisterinhoitajalle.


Rekisterin tietosisältö


Henkilörekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:


• yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
• ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
• nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
• maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
• mahdolliset luvat ja suostumukset
• mahdolliset tarjonnanestotiedot
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Tietojen luovutus


Osallistujarekisterin tiedot ovat ainoastaan Liike Nyt Sipoo ry:n käytössä, paitsi Liike Nyt ry:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Liike Nyt Sipoo ry ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi lainsäädännön velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Liike Nyt ry:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen


Osallistujalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti. Tiedot annetaan kirjallisesti tai asiakas voi tulla tutustumaan niihin erikseen sovittavalla tavalla.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteutuminen


Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti ja asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsitellyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

Muut mahdolliset oikeudet


Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä luovutetaan vain osallistujaan tai lakiin perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

Rekisteröidyn informointi


Rekisteriseloste on nähtävänä Liike Nyt Sipoo ry:n verkkosivuilla.


Rekisteriselostetta päivitetty 3.2.2021 rekisterin tietosisällön osalta.

 

Palaa Tervetuloa sivulle
 

bottom of page